Usluge

Društvo je registrirano za veći broj komunalnih djelatnosti,
među kojima su:

  • sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada,
  • upravljanje javnim parkiralištima,
  • održavanje nerazvrstanih cesta,
  • održavanje i razvoj sustava javne rasvjete,
  • održavanje zelenih površina,
  • održavanje javnih tržnica,
  • održavanje grobalja i td.

Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada najintenzivniji je dio aktivnosti Društva, čiji su efekti i najvidljiviji u prostoru. Zato se stalno pokušava, respektirajući postojeće prirodno-geografske, urbanističke, kadrovske i, nažalost, na prvom mjestu, financijske faktore, unaprijediti ovu djelatnost, a sve u cilju da okoliš i naselja budu što urednija.

Pred Komunalnim društvom Ston d.o.o. je velika obveza uspostavljanja reciklažnog dvorišta, koje će, primjenjujući određene procedure, znatno reducirati količinu otpada koji je zapravo – smeće. To znači da će se nastojati što veći dio ukupnog volumena otpada odvojiti, kako bi se kroz slijedeće preradbene procese materijal vratio u upotrebu kao nova ambalaža ili neki drugi proizvod. Naravno, ovakav pristup zahtijeva i postepenu promjenu stavova i navika korisnika – stanovništva i gospodarskih subjekata – koji zapravo moraju postati prvi stupanj ovakvog pristupa djelatnosti sakupljanja i manipuliranja otpada.

Nadzor, uređenje i naplata javnih parkirališta slijedeća je važna djelatnost Društva, budući Društvo upravlja s cca 500 parkirnih mjesta za osobne automobile, kao i nekoliko desetaka za autobuse. Kako je Ston, pored boravišnog turizma, tradicionalno intenzivan u tranzitnom turizmu, dnevna je fluktuacija vozila, posebice u par ljetnih mjeseci, ogromna, što, ukoliko se ne nadzire i ne upravlja, može izazvati nered, ali i ugroziti sigurnost prometa zbog čega se ulažu veliki napori ka uređivanju ove djelatnosti.

Uskoro će krenuti u operativnu funkciju naplata parkiranja na javnim izvanuličnim parkiralištima, uređuju se nova parkirališta i td.